237 – Naruto Shippuuden Minha Heroina, Tsunade
 
Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade