176 - Naruto Shippuuden - Iruka, o Professor Novato
 
Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade